K čemu se používá apostila

Příznivci husitství možná při nepozorném čtení vykřiknou, že postila je přece sbírka liturgických textů. Co by na tom mělo být složitého?

Řadě z nich však patrně poněkud ztuhne úsměv na rtech ve chvíli, kdy budou tázáni na význam pojmu apostila. Tento termín i jeho užitečnost bude na následujících řádcích vysvětlena.

Definice apostily

Apostila bývá definována jako ověření podpisu a otisku razítka na listině, když se počítá s jejím použitím v cizině. Jedná se o specifickou doložku, která může v případech určených mezinárodními smlouvami substituovat superlegalizaci.

Příkladem podobné smlouvy je Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961. Díky ní není nutné ověřovat listinu prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, ale konečné ověření se děje ve státě, v němž byla listina vystavena.

K čemu je apostila dobrá?

Kdy je nutné apostilu využít? Stačí si představit poměrně běžnou situaci, kdy máte v rukou úřední dokument ve formě rodného listu nebo výpisu z rejstříku trestů a potřebujete ho oficiálním způsobem doložit v cizině.

Apostilu smí v konkrétním státě vydat jeden nebo více apostilních úřadů. V České republice touto pravomocí disponuje Mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR a Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí pro ostatní listiny.

Ministerstvo spravedlnosti má za úkol vydávat apostily pro listiny vydané justičními a notářskými orgány. Ministerstvo zahraničních věcí potom pro matriční doklady, doklady o studiu, obchodní listiny, zdravotní doklady, listiny vydané finančními orgány a také doklady o vzdělávání.

U posledně jmenovaných panuje nutnost nejdříve daný doklad legalizovat prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a výchovy.

Postup u úředních dokumentů z ČR pro doložení v cizích zemích

U dokumentů z České republiky pro doložení v zahraničí je nutné nejprve koupit odpovídající množství kolkových zámek, s jejichž pomocí se platí správní poplatek na apostilních úřadech. Zakoupit je lze na pobočkách České pošty.

Apostilní doložku je možné získat na jednom z výše zmíněných úřadů, ale také poštou. Není na tom nic složitého, když stačí poslat daný dokument na apostilní úřad a připojit k němu potřebné množství kolkových známek.

Poslední krok obvykle představuje překlad všech dokumentů včetně apostilní doložky do potřebného jazyka soudním překladatelem.

Postup u úředních dokumentů ze zahraničí pro doložení v ČR

V případě potřeby ověření úředních dokumentů z ciziny pro ČR je podstatné, jestli je konkrétní země signatářkou výše zmiňované Úmluvy z října 1961. Pokud ano, má ověření na starosti příslušný orgán daného státu.

Když není daný stát smluvní zemí Úmluvy o apostile a nemá s Českou republikou uzavřenu ani bilaterální smlouvu, je nezbytné podobné listiny ještě superlegalizovat.

Autor: Parkerhill.cz