Jak úspěšně vést ordinaci ve světle současné legislativy

Poskytování zdravotních služeb je v současnosti v České republice upraveno velkým množstvím zákonných předpisů a navazující prováděcí legislativy. Tento stručný článek od Ústavu práva a právní vědy, který nabízí studium MBA Management ve zdravotnictví, uvede jen ty nejvýznamnější z nich.

Přehled legislativy

Nejdůležitějšími právními předpisy, které v českém právním řádu upravují otázky poskytování zdravotní péče veřejnosti, jsou zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (č. 372/2011 Sb.) a navazující zákon o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.). Specifickými zdravotními službami rozumíme např. pracovně-lékařské služby, provádění asistované reprodukce, sterilizace, terapeutické kastrace nebo psychochirurgických výkonů.  Tento zákon upravuje také podmínky provádění genetických vyšetření a odběrů lidské krve a postupy, kterými se schvalují nové experimentální léčebné metody ve zvláštních případech.

Z celé této legislativy jsou pro vedení ordinace naprosto klíčové podmínky pro provozovatele zdravotnického zařízení a poskytovatele zdravotních služeb, které musí žadatel splnit osobně a získané povolení není převoditelné na jinou osobu. Provozovatel musí být dostatečně personálně, věcně a technicky vybaven k poskytování zdravotní péče. Detaily upravuje prováděcí předpis – vyhláška ministerstva zdravotnictví o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Zákonná úprava lékařství v ČR

Pro lékaře je důležitý také zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (č. 95/2004 Sb.), který upravuje konkrétní podmínky výkonu těchto specializovaných zdravotnických povolání v České republice, tedy systém atestací, celoživotního postgraduálního vzdělávání atd.

Na volný pohyb osob na vnitřním trhu v Evropské unii navazuje zákon o uznávání odborné kvalifikace (č. 18/2004 Sb.), který upravuje postup správních úřadů, profesních komor a veřejnoprávních zaměstnavatelů při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon regulované činnosti na našem území, pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě EU, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Lichtenštejnsko, Island) nebo ve Švýcarsku.

Tip: zdravotnické právo

Jak tedy vést ordinaci v souladu se zákonem?

Pro vedení ordinace je nezbytné dodržování celé řady předpisů týkajících se např. hygienických standardů nebo ochrany osobních údajů ve vedené zdravotnické dokumentaci. Celá úprava osobních údajů v EU se od roku 2018 změní, a tak je nezbytné neustále sledovat vývoj zákonných požadavků. Pro bezproblémový provoz ordinace v souladu s veškerou legislativou je nutný přehled o zdravotnické legislativě a jakési právní minimum, které umožní poučenou orientaci v právních textech. Proto všem lékařům doporučujeme získání postgraduálního právního vzdělání. Na Ústavu práva a právní vědy můžete během několika semestrů studia při zaměstnání získat prestižní profesní titul LL.M. uváděný za jménem. Ten bude na Vaší vizitce na první pohled signalizovat, že jste kompetentní odborníci ve více oborech a že Vás nezaskočí např. soudní řízení nebo jiná právní záležitost. Kromě toho můžete studovat program MBA se zaměřením na management ve zdravotnictví.